Friday, July 11, 2008

Yarn (pixel analog)Donna Szoke, 2008.